Trecom

O Nas

Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek

Chętnie odwiedzamy nowe miejsca, odkrywamy ciekawe historie, podróżujemy całymi rodzinami w poszukiwaniu nowego.
Lecz co wiemy o miejscu, w którym żyjemy ? Czy ciekawią nas własne korzenie ?
W codziennym biegu patrzymy, ale często nie widzimy, nie doceniamy tego co wokół nas …

Jesienią 2007 r. na kanwie zainteresowania historią Mileszek spotkało się grono osób, spośród których w 2008 r. ukonstytuował się Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Mileszek.

Jego pierwszym Prezesem został Pan dr Jan Perkowski, który do dziś aktywnie uczestniczy w życiu Stowarzyszenia.
Nie można w tym miejscu nie wspomnieć o ks. kanoniku Tadeuszu Jajkowskim, który nie tylko jest jednym z pomysłodawców i członków założycieli Stowarzyszenia, ale także wpiera i popularyzuje działalność Stowarzyszenia.


Lista członków założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Mileszek:

 • Badowska Teresa
 • Balcerek Jerzy
 • Florek Beata
 • Goss Eugenia
 • Jajkowski Tadeusz
 • Kędzierska Janina
 • Kosior Krystyna
 • Kowalczyk Zbigniew
 • Leszewski Andrzej
 • Lewandowska Halina
 • Niedziela Bolesław
 • Niedziela Maria
 • Nowak Iwona
 • Pawlak Bronisława
 • Perkowska Małgorzata
 • Perkowski Jan
 • Podkówka Jan
 • Skibicka Emilia
 • Supera Barbara
 • Szulkowska Dorota
 • Wysocki Marian

Obecne Władze Stowarzyszenia:

 • Przewodniczący Zarządu – Agnieszka Monika Hermel
 • Wiceprzewodniczący Zarządu – Wiesław Szczepaniak
 • Sekretarz Zarządu – Zbigniew Wacław Kowalczyk
 • Skarbnik – Małgorzata Helena Perkowska
 • Członek Zarządu – Jan Stanisław Perkowski


Cele działalności Stowarzyszenia zostały określone w jego Statucie. Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek (SPM) jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych prowadzących działalność społeczną na rzecz poszanowania interesów rozumianą jako promowanie, wspieranie inicjatyw lokalnych, kultywowanie tradycji wiejskich i chrześcijańskich.

Zadania, które stawia przez sobą Stowarzyszenie, realizowane są w szczególności poprzez: 

 • współpracę i współdziałanie z organizacjami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami, związkami zawodowymi, szkołami, kościołem katolickim, środkami masowego przekazu oraz innymi jednostkami posiadającymi osobowość prawna i osobami fizycznymi,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w celu gromadzenia środków finansowych na realizację zadań statutowych,
 • pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań statutowych,
 • upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • współpracę z pokrewnymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami,
 • prowadzenie działalności charytatywnej,
 • współuczestniczenie w procesie patriotycznego i obywatelskiego wychowywania młodzieży,
 • aktywizowanie i integrowanie mieszkańców Mileszek,
 • organizowanie kursów, wyjazdów szkoleniowych, odczytów, wystaw, uroczystości okolicznościowych, seminariów, sympozjów w obszarze działalności statutowej,
 • prowadzenie działalności wydawniczej związanej z osiedlem i parafią Mileszki,
 • upowszechnianie wiedzy o historii Mileszek,
 • organizowanie życia koleżeńskiego i różnych form samopomocy koleżeńskiej,
 • przyznawanie pomocy finansowej na przedsięwzięcia zgodne ze statutem SPM,
 • prowadzenie działalności szkoleniowo-oświatowej w celu kształtowania właściwych postaw społecznych wobec ludzi potrzebujących pomocy lub wsparcia organizacyjnego z przyczyn będących zadaniami statutowymi SPM.

Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek

ul. Pomorska 406
92-735 Łódź

„Śladami ks. Ignacego Skorupki w stulecie obchodów Bitwy Warszawskiej 1920” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”